Algemene voorwaarden

1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de HartmanDirect webshop. 

Onder "HartmanDirect shop" wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de werkmaatschappij met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Nederland., te Hoofddorp. 

HartmanDirect.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

Door het gebruik van de internetsite van HartmanDirect en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten ertussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door HartmanDirect is ingestemd. 

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met HartmanDirect in een contractuele/offerte of orderbevestiging relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

HartmanDirect is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van HartmanDirect zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. HartmanDirect is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 

2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. HartmanDirect heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. 

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. 

2.4 Koper en HartmanDirect komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatie vormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan, de elektronische mail is tevens ook als bevestiging rechtsgeldig. De elektronische bestanden van HartmanDirect gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. HartmanDirect garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn "Ex Warehouse" (incoterms 1990), uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie. 

3.2 Indien de Afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten. 

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding. 

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die HartmanDirect in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door HartmanDirect worden gecorrigeerd. 

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld of kunnen in de offerte of in de order anders bepaald worden. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 

Overboeking via bank-/of girorekening 

Bankgegevens HartmanDirect: NL32ABNA0448136686 Hoofddorp 

HartmanDirect kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 

4.2 In het geval door HartmanDirect een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder als dan te stellen en overeen te komen voorwaarden. 

4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. HartmanDirect is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever. 

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend. 

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die HartmanDirect als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken. 

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is HartmanDirect bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. HartmanDirect kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of een vervangend product worden aangeboden wat misschien duurder kan/mag zijn. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 

5.4 HartmanDirect zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van HartmanDirect, voor rekening van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door HartmanDirect. Het eigendom gaat over bij aflevering. 

5.5 HartmanDirect is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de HartmanDirect gedragen. 

5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Prijsopgave zullen vooraf via mail of telefoon kenbaar gemaakt worden. 

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering terzake van gebreken in de producten dient via mail dan wel schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 8 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, gewoon zijn geld terug of een ander product naar waarde van het product wat al geleverd was. . 

6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument-Koper. 

6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper. 

6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is HartmanDirect ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product. 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met HartmanDirect is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met HartmanDirect geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze op de website staat vermeld van HartmanDirect namelijk 3 maanden na levering vanuit magazijn HartmanDirect. 

8.2 HartmanDirect kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. HartmanDirect is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 

8.3 Indien HartmanDirect, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. HartmanDirect is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade 

8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van HartmanDirect komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van HartmanDirect, behoudens opzet of grove schuld. 

8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HartmanDirect als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen. 

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van HartmanDirect of de fabrikant zijn verricht; 
indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; 
indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; 
indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

8.7 De Koper is gehouden HartmanDirect te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen HartmanDirect mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 

8.8 Het is mogelijk dat HartmanDirect op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. HartmanDirect is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

8.9 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van HartmanDirect ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen. 

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is HartmanDirect niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

10. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij HartmanDirect., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HartmanDirect., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

11. Persoonsgegevens

11.1 HartmanDirect zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement. 

11.2 HartmanDirect neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht in overeenstemming met het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien HartmanDirect daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van HartmanDirect of de koper. Het scheidsgerecht zal bestaan uit 1 arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Haarlem. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

13. Diversen

13.1 HartmanDirect is gevestigd te Hoofddorp en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr 60054832. Het BTW-identificatienummer is NL853748330B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan HartmanDirect, Daalmeerstraat 21, 2131 HD Hoofddorp of via ons contactformulier. 

13.2 HartmanDirect informatie nummer is (088-4422700) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 9.00 tot 17.30 uur. 

13.3 HartmanDirect streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende de bereikbaarheidstijden van de HartmanDirect informatie te beantwoorden. 

14. Nederlandse tekst prevaleert

14.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.